කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ද හම්බන්තොට වැලිගත්ත කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයෙන් උතුරේ වගා බිම්වලට කෙසෙල් පැළ 7000 ක්

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ද හම්බන්තොට වැලිගත්ත කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයෙන් උතුරේ වගා බිම්වලට කෙසෙල් පැළ 7000 ක්